top of page

Stadgar

§ 1 Status och firma

 Säkerhetskulturnätverket är en ideell förening och dess firma är Säkerhetskulturnätverket. Sätet för styrelsen är Stockholm.

§2 Verksamhet och mål

Föreningen har till ändamål att:

 • ​vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk, hälsa och arbetsmiljö.

 • erbjuda informering både avseende forskning och praktisk tillämpning inom området säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors, arbetsmiljö och hälsa.

 • presentera en mångfald av olika perspektiv och exempel från ovan nämnda områden

 

Föreningen ska fungera som ett nätverk där kunskap och inspiration sprids genom att bland annat anordna:

 • digitala och platsbundna möten, seminarier och fokusträffar med teman som berör verksamhetens mål.

 

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från första januari till sista december.

§3 Ekonomisk målsättning

Föreningen har inget eget ekonomiskt vinstsyfte.

Föreningens tillgångar ska förvaltas varaktigt så att avkastningen förslår till utveckling inom föreningens verksamhetsområde samt till föreningens aktiviteter.

§4 Medlemskap

Föreningsmedlem antas av föreningens styrelse. Som medlemmar i föreningen kan anslutas företag, organisationer och studenter (enskilda personer) med intresse för säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors, arbetsmiljö och hälsa.

Varje medlem utser en ansvarig medlemsrepresentant samt en eller flera kontaktmän.

Föreningsavgift utgår för kalenderår och utgörs av en medlemsavgift som är momsfri och en serviceavgift som är exkl. moms. Medlems- och serviceavgiftens fastställda belopp beslutas av föreningsstämman.

Föreningsavgiften ska betalas senast den 30 maj varje år för att föreningsmedlem skall äga rösträtt vid föreningsstämma.

Varje medlem som tillhör ett företag eller en organisation har vid föreningsstämma en röst. Enskilda personer som omfattas av medlemskap som student/pensionär/arbetslös äger ej rösträtt. Genom fullmakt ska medlem kunna rösta för ytterligare högst en medlem.

§5 Föreningens styrelse

Styrelsen ska ha sitt säte i Solna och bestå av högst åtta och lägst tre ledamöter valda för en mandatperiod av ett eller två år och varav en är ordförande. Styrelsen ska också bestå av en suppleant. Styrelseledamöter/suppleant utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie föreningsstämma. På den föreningsstämma där ledamoten/suppleanten väljs beslutas också om mandatperioden blir ett eller två år.

Föreningsmedlemmarna utser vid ordinarie föreningsstämma ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Föreningens sekretariat sköts av styrelsen eller av den styrelsen beslutar. Styrelsen utser inom eller utom sig ekonomiansvarig.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande föreningsstämma. 

§6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska se till att på alla sätt främja föreningens ändamål till medlemmarnas bästa.

Det ska särskilt åligga styrelsen:

 • Att övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stadgar och andra i vederbörlig ordning tillkomna föreskrifter och beslut

 • Att årligen lämna förvaltningsberättelse om verksamheten under näst föregående kalenderår samt till revisorerna i god tid, men senast fyra veckor innan stämman avlämna de avslutade räkenskaperna jämte styrelsens protokoll och förvaltningsberättelsen.

 

Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter, dock minst två, är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§7 Valberedning

Föreningen ska ha en valberedning bestående av två personer som utses vid ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift ska vara att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen ska även framlägga förslag på revisor att väljas för en tid av ett år.

§8 Förvaltning av föreningens medel

Styrelsen ska förvalta föreningens medel och därvid åstadkomma största möjliga avkastning.

§9 Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Föreningens räkenskaper och medelsredovisning sköts av ekonomiansvarig eller av den styrelsen beslutar och revision sker genom en av ordinarie föreningsstämma utsedd revisor.

§10 Revisionsberättelse

Revisorerna ska avlämna revisionsberättelse senast två veckor innan föreningsstämman.

§11 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Följande ärenden ska vid denna behandlas:

 

 

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Val av sekreterare vid stämman

 3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad

 4. Dagordning

 5. Justering av röstlängden

 6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet

 7. Föredragning av förvaltningsberättelsen

 8. Fråga om fastställelse av balansräkningen

 9. Föredragning av revisionsberättelse

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

 11. Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan

 12. Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

 13. Val av styrelse samt styrelsens ordförande

 14. Val av revisorer

 15. Tillsättande av valberedning

 16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

 

Fråga som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmälas till styrelsen senast två veckor innan föreningsstämman äger rum.

§12 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen finner detta påkallat eller om minst en fjärdedel av föreningsmedlemmarna så begär.

§13 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen eller per e-post och vara varje föreningsmedlem tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Andra än sålunda angivna ärenden får icke avgöras.

§14 Stadgeändring

För stadgeändring fordras beslut av ordinarie föreningsstämma, vars beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av närvarande föreningsmedlemmar.

§15 Föreningsmedlems uppsägning

Föreningsmedlem äger uppsäga sitt medlemskap till upphörande vid ett verksamhetsårs utgång genom att senast före utgången av verksamhetsårets tredje kalenderkvartal ha uppsagt medlemskapet. Sådan uppsägning ska skriftligen lämnas till föreningens sekretariat. Fram till dess medlemskapet har upphört är föreningsmedlem skyldig att betala föreningsavgift.

§16 Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan väckas endast vid ordinarie föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Vid den andra av dessa föreningsstämmor ska minst hälften av medlemmarna vara företrädda och beslutet om upplösning fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Vid föreningens upplösning ska föreningens medel, som icke enligt styrelsens bedömande behövs för uppfyllande av andra förpliktelser, överlämnas till medlemmarna.

bottom of page