top of page

Medlemskap, ansökan och utträde

Medlemskap

Som medlemmar i föreningen kan anslutas företag, organisationer och enskilda personer med intresse för säkerhetskultur, säkerhet, risk, human factors, arbetsmiljö och hälsa. Varje medlem utser en ansvarig medlemsrepresentant samt en eller flera kontaktpersoner.

 

Ett medlemskap gäller för medlemsorganisationens alla egna anställda. Inhyrd personal, entreprenörer och konsulter som uteslutande arbetar åt en medlemsorganisation och som har fem eller färre anställda omfattas också av dennes medlemskap.
 

Föreningsavgift utgår för kalenderår och utgörs av en medlemsavgift som är momsfri och en serviceavgift som är exkl. moms. Medlems- och serviceavgiftens fastställda belopp beslutas av föreningsstämman. Föreningsavgiften utgår från medlemsorganisationens storlek avseende antal anställda för att göra den mer rättvis. Föreningsavgiften för medlemskap år 2024 för ses i rutan nedan.

Medlemsavgiften används för att täcka kostnader för varor och tjänster som endast kommer föreningens medlemmar till del. Exempel på detta kan vara driften av medlemsdelen av hemsidan och kostnader för kansli till den del kansliet arbetar med medlemsverksamheten. Serviceavgiften används för att täcka kostnader för varor och tjänster som anknyter till och även inkluderar icke-medlemmar. Exempel på detta är kostnader för öppna evenmang och den tid som sekretariatet arbetar med att anordna öppna evenemang samt att hantera den "öppna"/externa hemsidan.
 

Föreningsavgiften ska betalas senast den 30 maj varje år för att föreningsmedlem skall äga rösträtt vid föreningsstämman. Varje medlem har vid föreningsstämman en röst. Genom fullmakt ska medlem kunna rösta för ytterligare högst en medlem.
 

Som medlem erbjuds:

​​

 • Tillgång till medlemsdelen av hemsidan, där följande finns:

  • SÄKUPlay (videoinspelningar från genomförda arrangemang)

  • Material och presentationer från genomförda arrangemang

  • Kontaktuppgifter till medlemmarna för enklare nätverkande mellan föreningens aktiviteter

 • Möjligheter till branschöverskridande möten

 • Tillgång till föreningens LinkedIn-sida

 • Deltagande på seminarier/webinarer och arrangemang: Ca 6-8 stycken per år med teman som berör verksamhetens mål.
   

För er som blir medlem finns en unik möjlighet att påverka innehåll och inriktning på nätverkets framtida verksamhet.

Ansökan

Ansökan om medlemskap i föreningen görs genom att maila kontakt- och faktureringsuppgifter för organisationen och ansvarig medlemsrepresentant samt en eller flera kontaktmän till föreningens sekretariat.

 

För att bli medlem som student krävs att man kan visa upp registerintyg för sitt program/kurser som motsvarar minst 50 % studietakt för minst två perioder (en termin/ett halvår), dvs. det som CSN definierar som studiemedelsgrundande. 

För att bli medlem som pensionär eller arbetslös krävs intyg eller annan dokumentation som kan styrka detta.

Utträde ur föreningen

För att säga upp medlemskapet i SÄKU för kommande verksamhetsår meddelar medlemmen skriftligen sekretariatet om uppsägning senast sista september, enligt SÄKUs stadgar. Enklast görs detta genom att mejla sekretariatet (se kontaktuppgifter längst ned på sidan). Sekretariatet skickar även ut ett påminnelsemejl varje år till varje medlem med information om eventuellt utträde. Om medlemmen inte sagt upp medlemskapet senast sista september är medlemmen bunden till att betala föreningsavgiften för kommande verksamhetsår.

Anledningen till detta upplägg är att styrelsen i god tid innan nästa verksamhetsår får en indikation på antalet medlemmar, vilket är avgörande för nästa års budget och vilka aktiviteter som kan planeras in.

Klicka på nedan videoklipp för att se en kort introduktion till SÄKU

bottom of page