top of page

mån 21 maj

|

ÅF-huset

(Anmälan stängd) Fokusträff och föreningsstämma

Anmälan är stängd. Sista dagen för anmälan var 4/5.
Tillbaka till startsidan
(Anmälan stängd) Fokusträff och föreningsstämma
(Anmälan stängd) Fokusträff och föreningsstämma

Tid och plats

21 maj 2018 11:00

ÅF-huset, Frösundaleden 2A, 169 99 Solna, Sweden

Om evenemanget

Viktig information:

1. Stämman börjar kl 11.00. Deltagarna bjuds på lunch under stämman. Stämman förväntas pågå ca 1 till 1 ½ timme. Fokusträffen planeras att börja kl 13.00. Sluttid är beroende av diskussionerna, men vi håller som mest på till kl 16.00.

2. Ange i anmälan vilket tema du helst vill diskutera på fokusträffen enligt listan ovan samt om du har allergier avseende mat/fika. Ange även om du avser att deltaga på stämma och/eller fokusträffen. Sista anmälningsdatum är 4/5.

3. Deltagande på stämma och fokusträff är endast öppet för föreningens medlemmar.

4. Ställ frågor genom att skicka ett mejl till niclas.grahn[at]afconsult.com.

-------------------------------------------------------------

Medlemmar i Säkerhetskulturnätverket kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 21a maj kl 11.00 på ÅF-huset med adress Frösundaleden 2a, Solna. Under föreningsstämman bjuds medverkande medlemmar på lunch. Varje medlemsorganisation har en röst och får internt utse vem som företräder rösten om flera deltar från samma organisation.

I direkt anslutning efter stämman (med start kl 13.00) kommer vi att testa föreningens första fokusträff, som tidigare meddelats. Tanken är att fokusträffarna ska vara en mötesform/plats där man kan diskutera prestigefritt och branschbrett med andra medlemmar om frågor man stångas med på sin arbetsplats rörande säkerhetskultur, arbetsmiljö och intilliggande områden. Varje grupp leds av en facilitator som dels tar anteckningar och dels ser till så att alla deltagare aktiveras.

Utifrån den utskickade enkäten om fokusträffar så har dessa fyra teman valts ut som mest intressanta för att testa på den första träffen:

Hur mäts nivån på säkerhetskulturen/-klimatet?

Hur skapas en god säkerhetskultur i det dagliga arbetet?

Hur kan man följa upp arbetsmiljöarbetet med KPI:er (hur göra det visuellt, lättförståeligt, effektivt)?

Beteendebaserad säkerhet (vad är det och hur jobbar man med det?)

När du anmäler dig anger du vilken av dessa teman/frågor som du helst vill diskutera på fokusträffen. Ambitionen är att vi sedan sätter ihop grupper efter intresset.

Eftersom detta blir det första försöket med fokusträff så är det värdefullt om anmälda personer även vill medverka i en anonym enkät efter träffen om hur man tyckte det gick (vad var bra, vad kan förbättras? etc.).

Genom att deltaga på stämman och på fokusträffen blir det ungefär en halvdag sammanlagt.

---------------------------------------------------------------

Dagordning till stämma

Följande punkter ska behandlas på föreningsstämman:

Val av ordförande vid stämman

Val av sekreterare vid stämman

Fråga om stämman blivit formellt sammankallad

Dagordning

Justering av röstlängden

Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Föredragning av förvaltningsberättelsen

Fråga om fastställelse av balansräkningen

Föredragning av revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan

Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

Justering av stadgar

Val av styrelse samt styrelsens ordförande

Val av revisorer

Tillsättande av valberedning

Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämma

Fråga som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma kan mejlas till kansliet senast två veckor innan föreningsstämman äger rum.

Beslutsunderlag till stämman kommer att läggas ut på medlemsdelen av hemsidan, under fliken ”Nyheter och artiklar”, senast en vecka innan stämman.

-------------------------------------------------------------

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

I samband med anmälan registreras personen i ett register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna.

Den personkopplade informationen i anmälan eller sändlistan kan raderas vid önskemål. Informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan.

Dela detta event

bottom of page