top of page

fre 17 maj

|

ÅF

17/5, Stockholm: Säkerhetskultur i nationell kontext & föreningsstämma

Monica Haage, tidigare vid IAEA m.m besöker SÄKU tillsammans med Lars Axelsson från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och berättar om internationella erfarenheter kring nationell kontext och säkerhetskultur. Det blir även ett antal övningar för deltagarna.

Registreringen är tyvärr stängd. Kontakta kansliet och se om det finns möjlighet att deltaga ändå.
Se andra evenemang
17/5, Stockholm: Säkerhetskultur i nationell kontext & föreningsstämma
17/5, Stockholm: Säkerhetskultur i nationell kontext & föreningsstämma

Tid och plats

17 maj 2019 13:00 – 16:00

ÅF, Frösundaleden 2A, 169 99 Solna, Sverige

Gäster

Om evenemanget

CSSCF (Country-Specific Safety Culture Forum) är ett forum bildat av OECD-delen NEA (Nuclear Energy Agency) för att skapa en förståelse kring hur den nationella kontexten påverkar säkerhetskulturen. Målet med CSSCF är inte att förändra de nationella attributen, utan att höja medvetenheten om hur de manifesteras i organisatoriska beteenden.

Under våren 2018 genomförde CSSCF ett antal workshops i Sverige med företrädare från den svenska kärnkraftsbranschens olika parter. På seminarierna diskuterades om det finns en "svensk nationell säkerhetskultur" och vad den i så fall kännetecknades av.

De olika workshopsövningarna utmynnade i en rapport som beskriver upplägget i de olika workshopsen och presenterar resultatet från dessa. Rapporten kan laddas hem och läsas på svenska HÄR och på engelska HÄR.

Lars Axelsson från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Monica Haage, tidigare vid International Atomic Energy Agency (IAEA) i Wien m.m, besöker SÄKU och berättar om detta spännande projekt och även om internationella erfarenheter kring nationell kontext och säkerhetskultur. Perspektivet kommer alltså att vara bredare än bara CSSCF.

Det kommer att bli ett antal övningar för deltagarna på plats för att ta dialogen vidare även till andra branscher.

Seminariet kommer att ges på svenska.

Seminariet kommer att spelas in för att kunna ses i efterhand, men inte webbsändas "live".

Med start kl 10.30 har SÄKU även sin föreningsstämma. På denna kan medlemmar deltaga och dessa bjuds på lunch i anslutning till stämman. Stämman förväntas pågå i ca en timme, följt av lunch, se program nedan.

Program

Föreningsstämma SÄKU 2019

Kl 10.30 – 11.30

Föreningsstämma SÄKU 2019

Kl 11.30 – 12.30

Lunch för deltagare på föreningsstämman

Seminarium om säkerhetskultur i nationell kontext

kl 13.00 – 14.00

Del 1: Bakgrund och delgivning av internationella erfarenheter

kl 14.00 – 14.30

Fika och mingel

kl 14.30 – 16.00

Del 2: Presentation av det svenska CSSCF-projektet och även gruppövningar för deltagarna

Sista anmälningsdatum är fredagen 10/5.

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i Säkerhetskulturnätverket, där medlem innebär att årsavgiften är betald eller under betalning. För icke-medlemmar tas en avgift ut på 900 kr för att deltaga på plats. Avgiften gäller också för de som anmäler sig men ej närvarar.

Agenda föreningsstämma

Följande punkter ska behandlas på föreningsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare vid stämman

3. Fråga om stämman blivit formellt sammankallad

4. Dagordning

5. Justering av röstlängden

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet

7. Föredragning av förvaltningsberättelsen

8. Fråga om fastställelse av balansräkningen

9. Föredragning av revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

11. Genomgång av nästkommande kalenderårs budget och verksamhetsplan

12. Fastställande av medlems- och serviceavgiften för nästkommande kalenderår

13. Val av styrelse samt styrelsens ordförande

14. Val av revisorer

15. Tillsättande av valberedning

16. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

Fråga som medlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie föreningsstämma kan mejlas till kansliet senast två veckor innan föreningsstämman äger rum.

Beslutsunderlag till stämman kommer att läggas ut på medlemsdelen av hemsidan, under fliken ”Nyheter och artiklar”, senast två vecka innan stämman.

Information kopplat till GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen

I samband med anmälan registreras personen i ett register för att sammanställa antalet anmälda och eventuella allergier. Denna information sparas i högst två månader år för att sedan anonymiseras med syfte skapa statistiska underlag för antalet besökare per arrangemang. Om personen som anmäler sig inte sedan tidigare är med i föreningens sändlista läggs personen till även i denna.

Den personkopplade informationen i anmälan eller sändlistan kan raderas vid önskemål. Informationen raderas rutinmässigt om e-postadressen inte längre existerar eller vid önskat utträde ur föreningen och/eller från sändlistan.

Dela detta event

bottom of page