Medlemsenkät: Finansiella bonussystem relaterad till sitt arbetsmiljöarbete

Vad


På uppdrag av en SÄKU medlem, så önskades en enkätundersökning som kan beskriva hur vanligt det är med ett finansiellt bonussystem mot ”mätetal” rörande arbetsmiljöarbetet (ex LTI, LTIFR KPI m.m) bland SÄKU medlemmarna.


Metod

En enkät skickades ut med logik inbyggd i sig för att särskilja på svarande som har ett finansiellt bonussystem mot ”mätetal” rörande arbetsmiljöarbetet mot de som inte har det.


Svarande man ”ja” på fråga 1 ” Premierar ditt företag det systematiska arbetsmiljöarbetet med ett finansiellt bonussystem där den finansiella bonusen är baserad på "mätetal" rörande arbetsmiljö (ex: LTI, LTIFR, KPI) ”. Så behöver den svarande även svara på fråga 2,3 och 4. Därefter är enkäten klar.


Svarade man ”Nej” på fråga 1 behövde man enbart svara på fråga 5 och 6.


Resultat


Enkätresultatet ska inte ses som vetenskapligt utan det är upp till varje organisation att dra sina egna slutgiltiga slutsatser.


Enkäten fick 106 svar. Där 48 svarade att deras organisation har ett finansiellt bonussystem och 58 svarade att deras organisation inte har det. Det genomsnittliga betyget på frågan hur nöjd man är med sina mätetal som det finansiella bonunset är baserad på är 2,6 av 5 stjärnor.


Finns tecken att proaktiva parametrar och mätetal ger ett snitt högre nöjdhet till antalet stjärnor. Dock finns även svarande som tycker att KPI, LTI och andra reaktiva paramaterar är bra mätetal att basera sitt bonussystem på.


Se rapport nedan


Medlemsenkät rapport