Medlemsenkät: Andelen anställda inom arbetsmiljö/hälsa/säkerhet hos SÄKUs medlemmar

Uppdaterat: 1 nov. 2021

Vad?


Under oktober 2021 skickades en enkät ut för att undersöka förhållandet mellan personal (specialister/chefer) som jobbar med arbetsmiljö/hälsa/säkerhet och den totala andelen personal hos våra medlemmar.Vidare att fråga om medlemmarna hade några interna riktlinjer eller riktvärden avseende andelen personal som jobbar med arbetsmiljö/hälsa/säkerhet.


Initiativet till enkäten kom från en SÄKU-medlem som gärna vill ha resultatet som grund i att ”benchmarka” mot andra organisationer. Vi tror att även fler medlemmar skulle tycka att detta kan vara intressant då vi inte lyckats hitta någon annan svensk undersökning kring detta.


Över 100 enskilda svar inkom till enkäten. Deltagandet var anonymt.


Målgrupp

Enkäten vände sig främst till de SÄKU-medlemmar som driver och förvaltar egna anläggningar/byggprojekt/siter. Dvs. enkäten var inte främst framtagen och riktad mot medlemmar som exempelvis är konsulter eller jobbar på en tillsynsmyndighet.


Resultat


Resultatet ska inte ses som vetenskapligt framtagen och statistiskt underbyggd och säkerställd fakta, utan mer som en indikation och överblicksbild som exempelvis kan användas som diskussionsunderlag.


Andelen H&S har beräknats utifrån respondentens svar på frågan om hur många som jobbar med H&S-frågor på sitt arbetsställe/site samt hur många som totalt är anställda vid arbetsstället/siten. Svaret har redovisats utifrån om respondenten jobbar mer lokalt med H&S-frågor på ett arbetsställe/site eller mer övergripande/centralt hos arbetsgivaren med att stötta flera siter/arbetsställen med H&S-kompetens. Svaren har sedan kategoriserats utifrån organisationsstorlek (antal anställda).


Enkäten var inte helt optimalt utformad och vissa frågor kunde vara svåra att förstå hur man skulle svara, vilket totalt sett ger en stor osäkerhet avseende särskilt frågan om andelen H&S.


Tabellerna nedan beskriver medianvärdet i procent på andelen H&S personer utifrån antal anställda (organisationsstorlek) på lokal respektive central/övergripande nivå.


Det totala medianvärdet för andelen H&S personer för både central och lokal nivå oavsett antalet anställda är ca 1 %.


Det kan konstateras att det var ytterst få (ca 12 %) av de svarande som angav att sin arbetsgivare hade en riktlinje/riktvärde kring andelen H&S-personal. Emellertid redogjorde inte samtliga av dessa för hur en sådan riktlinje/riktvärde såg ut. De svar som inkom och som beskrev riktlinjen ses nedan.

För att se hela resultatet från enkäten, ladda hem den genom att klicka nedan.


Medlemsenkät SÄKU 2021 Andelen anställda inom arbetsmiljö och hälsa
.pdf
Download PDF • 406KB